Це -- чернетка глосарію для перекладу ОО (й можливо, інших програм) на українську. Стан документу -- дуже робоча недоальфа. Пропозиції, коментарі -- на сторінку обговорення, консенсуси -- сюди...

До речі: меню "Файл" оброблене належним чином. Таким самим макаром треба пообробляти всі інші меню. До діалогів доберемося на підсторінках. Проте ідея, гадаю, зрозуміла... Річ у тім, що цей глосарій може з часом парситись скриптом, і таблиці тут як мінімум недоречні.

Підкреслення для акселераторів повинні бути як є.

(Це моя вина, що не написав цих настанов раніше... --Ярослав Федевич 01:03, 28 Бер 2005 (EEST))

До роботи!

(Proposed by Maxim Dziumanenko aka mvd@)

Main menu

Note: перекладати як іменники, тому що ці пункти виступають у ролі назв груп інших пунктів меню.

Location : Ад_реса |р|

File : _Файл |ф|

Edit : _Правка |п| // відрізняється лише переклад у Mozilla

View : _Вигляд |в| // те ж саме

Select : Виді_лення |л|

Image : Зображення |з| // чи Малюнок?

Search : По_шук |ш| // тому що іменник, та "ш" ні з ким не перетинається

Bookmarks : _Закладки |з| // *

Insert : Вс_тавка |т|

Format : Ф_ормат |о| // *

Table : Та_блиця |б|

Tools : С_ервіс |е| // такий переклад у WinXP, до того ж у цьому меню часто не самі лише іструменти а й сервісні фукції, дії, тощо.

Documents : Д_окументи |о| //* дублікат акселератора, але наче немає програм де вони є одночасно

Go : Пере_йти |й| // "п" та "е" вже зустрічаються у Acc

Image : _Зображення |з| // * дублікат акселератора, але наче немає програм де вони є одночасно

Settings : П_араметри |а| //"р" вже зустрічається у Acc

Options : П_араметри |а| //еквівалент "Settings"

Configuration : П_араметри |а| // еквівалент "Settings"

Window : В_ікно |і| // "в" вже зустрічається у Acc

Help : _Довідка |д|

Edit menu

Note:

--------------------------------------------------------------
Term      Translation  Acc  Comments
--------------------------------------------------------------
Undo      В_ернути   е
Redo      Повт_орити   о
Repeat (OO)   Повт_орити   о теж саме, що й Undo
Cut     _Вирізати    в
Copy      _Копіювати   к
Paste      Вст_авити    а
Paste as new    Вставити як _нове  н 
Paste special    Спе_ціальна вставка ц
Clear (KDE,gimp)  О_чистити    ч
Reload (kview)   _Перевантажити   п *
Delete (GNOME,evo,MOZ) В_идалити    и
Undelete (evo)   Ві_дновити     д
Select all   Виді_лити все    л *
Deselect (KDE,inkscape) Зн_яти виділення  я
Preferences (GNOME,MOZ) _Параметри   п *
Properties(konq,MOZadd) В_ластивості   л *
Options(gqview)   _Параметри   п *

Find,Find in.,Search  З_найти      н 
Find and Replace  З_найти та замінити н сенс як у Find,Find in.,Search, разом з Paste as new не зустрічається
Find Next, Find Again  Шукати _далі
Find Previous    Шукати попередн_є Знайти _попередній
Replace     _Замінити    з 
Duplicate    _Дублювати   д *

New : _Створити |с| // краще ніж "новий", тому що нейтрально до роду. (Створити->Теку,Створити->Ярлик) замість (Новий->Тека, Новий->Ярлик)

New Window : Створити вікно

New Folder : Створити теку

Open : _Відкрити |в|

Open Location : Відкрити _адресу |а| // *

Save : З_берегти |б|

Save as : Зберегти _як |я|

Save all : Зберегти все

Reload : Перезаван_тажити |т|

Revert : Від_новити |н| // *

Recent Files : Не_давні файли |д|

Open Recent : Відкрити не_давні |д| сенс як у Recent Files, разом не зустрічаються

Page Setup : Пара_метри сторінки +м

Printer Settings : Пара_метри принтера |м| // сенс майже той самий, що й Page Setup. Разом не зустрічаються

Print Preview : _Попередній перегляд п // лаконічно, однаково з XP. "перегляд друку" не вказує, що перегляд до друку

Print : Друк |р| //Можна й Друк, але Д_рук в XP

Fax : Надіслати _факсом |ф| //* дублікат акселератора, але наче немає програм де вони є одночасно

Export : Експорт |е| // якщо є групою для підменю-"Експорт"(у WinXP), інакше "Експортувати". Чи краще завжди "Експорт"

Import : _Імпорт |і| аналогічно

Send (File,to) : _Надіслати |н| // * те ж саме що й "Відіслати", але такий переклад у XP

Preferences : П_араметри |а| // * не буде плутанини з "Settings" ? Уподобання?

Properties : В_ластивості |л|

Close Window : Закрити ві_кно |к|

Close : _Закрити |з|

Remove : В_идалити |и|

Quit/Exit : Вийти |й| // чи все ж таки Вихід ?

CURRENT STATE

Source: WinXP GNOME KDE MOZILLA OO TP

Main menu

Location (konqueror)      Ад_реса(konqueror)
File          _Файл      Ф_айл (MOZ)
Edit          _Правка      Р_едагування (MOZ)
View          _Вигляд      Пере_гляд (MOZ)
Select(gimp)        Виді_лення
Image (gimp,kpaint,gthumb)   _Зображення    _Малюнок(gthumb,WinXP)
Search (gedit,evo)     З_найти      П_ошук(evo)
Bookmarks (epiphany, khexedit, MOZ) _Закладки(ep,kh)  Закладк_и(MOZ)
Insert (OO, kwrite, gnumeric)    Вс_тавка (gnumeric)
Format (MOZ-comp, OO, kword)          Ф_ормат(OO,MOZ)
Table (MOZILLA, kwrite)           Та_блиця (MOZ)
Tools          C_ервіс(GNOME),    _Завдання(MOZ), _Інструменти(KDE)
Documents (gedit, abiword, lyx)   Д_окументи(gedit), _Вікно(abi),  _Документ(kate)
Go (gucharmap, konqueror, MOZ)   Пере_йти(guch)    _Перейти(MOZ)  П_ерейти(konqu)
Image (gimp,kooka, kpaint)   _Зображення(gimp,kooka,paint) 
Settings(KDE, GNOME)      П_араметри(glade,KDE),   Н_астройки(gnome-commander), 
Options (d4x, MOZ-mail-compose)         Па_раметри(MOZ)
Configuration (sylpheed)    Конфігурація(sylpheed), П_араметри?
Window (MOZILLA, OO), Windows (gnucash) В_ікно(OO)   _Вікно(MOZ)  Вікна(gnucash)
Help          _Довідка(GNOME, KDE, MOZ)    

File

New         _Створити(GNOME)  Ст_ворити(MOZ) _Новий(KDE)  
New Window (kcoloredit, khexedit)            Нове _вікно (KDE)
Open (File MOZ)       _Відкрити(GNOME,KDE)  _Відкрити файл(MOZ)
Open Location (gedit,konqu)   Відкрити _адресу(GNOME)      Від_крити адресу(KDE)
Save          З_берегти    _Зберегти(MOZ,KDE)
Save as         Зберегти _як(GNOME,KDE,MOZ)
Save all (OO)
Reload (OO, kate)                Перезава_нтажити(KDE)
Revert         Від_новити(GNOME)     _Відновити(KDE)
Recent Files (gnochm) Open Recent (khexedit)          Відкрити _недавні(KDE)
Page Setup, Printer Settings (OO)  Пара_метри сторінки   Па_раметри сторінки(MOZ)
Print Preview        _Попередній перегляд(GNOME,WinXP) Перегляд _перед друком(MOZ) _Перегляд друку(KDE)
Print          Д_рук(GNOME)    _Друк(MOZ) _Друкувати(KDE)
Fax (lyx)        
Export         Експор_т   _Експортувати у..(MOZ) Е_кспорт(KDE), _Експортувати(kate)
Import         _Імпорт            _Імпортувати зображення(kooka)
Send (OO), Send File (kmail,kword), Sent to(gnumeric) _Надіслати(OO)        В_ідіслати файл(kmail)
Preferences (gimp, gnumeric)    _Настройка(gimp) Параметри,Настройки(WinXP)
Properties (GNOME-gpdf,gnucash,OO,eclipse) В_ластивості(GNOME)  
Close Window (khexedit)                 _Закрити вікно(KDE)
Close          _Закрити(GNOME, KDE) За_крити(MOZ)
Remove (ksig)                    Видалити
New Folder (gthumb)     _Створити теку
Quit(GNOME, KDE, MOZ), Exit(kppp log, OO) Ви_йти(GNOME,MOZ) Ви_хід(KDE,OO,WinXP)

Move    
Rename
Refresh

Edit

Undo          В_ернути(GNOME)   По_вернути(mozilla)  _Вернути(KDE)  _Скасувати(OO)
Redo          Повт_орити(GNOME) Повто_рити(mozilla)  П_овторити(KDE)
Repeat (OO)       _Повторити(OO)
Cut         _Вирізати(GNOME)  Ви_різати(mozilla) Виріза_ти(KDE)
Copy          _Копіювати(GNOME) _Копіювати(mozilla)  _Копіювати(KDE)
Paste          Вст_авити(GNOME)  Вс_тавити(mozilla) _Вставити(KDE)
Paste as new (kiconedit,gimp)    Вставити як _нове(gimp)        Вставити як _новий(KDE)
Paste special (OO)     Спе_ціальна вставка(OO)
Clear (KDE-kiconedit,gimp, gnumeric)  О_чистити(gimp)         О_чистити(KDE)
Reload (kview)                   _Перевантажити(KDE)
Delete (GNOME,inkscape,evo, MOZILLA)  В_идалити(GNOME)  _Витерти(mozilla)
Undelete (evo,inkscape)     Ві_дновити(evo)
Select all       Виді_лити все(GNOME) Вибрати _все(mozilla) Вибрати _все(KDE)
Deselect (KDE,inkscape)     Скасувати ви_бір(kwrite)Зн_яти виділення(inkscape)
Preferences (GNOME,gthumb,MOZILLA) _Параметри(gedit) _Налаштування(mozilla) Н_астройка(gthumb)
Properties (gqview,konqueror,MOZ-addr) В_ластивості(GNOME) _Налаштування(mozilla) Властивості(konq)
Options (gqview)      Опції(gqview)
Find (KDE),Find in.(MOZ),Search(gnumer) _Шукати(pan)   _Знайти на цій(mozilla) _Пошук(konq)
Find and Replace(MOZ,OO,lyx)          _Знайти та замінити(mozilla) Пошук і з_аміна(OO)
Find Next(KDE,pan), Find Again(MOZ)       Шукати _далі(mozilla)  Шукати _далі(kwrite)
Find Previous (KDE,MOZ)           Шукати попередн_є(mozilla) Знайти _попередній(kwrite)
Replace                      _Замінити(kwrite)
Duplicate(dia),Duplicate Object(KDE)  _Дублікат(dia)   _Дублювати(gthumb)

View

Reload (kghostview, ehtereal)                _Перевантажити(kghostview)
Toolbar (GNOME, OO)     Панель _інструментів(GNOME)
Statusbar (GNOME,qcad)     _Рядок стану(GNOME)
Zoom... (OO)        Мас_штаб(GNOME)         Масштабувати(kghostview)
Zoom In         З_більшити(GNOME)       З_більшити(kghostview)
Zoom Out        З_меншити(GNOME)        З_меншити(kghostview)
Normal Size (Zoom 100%, Zoom 1:1)  
Zoom to fit (gqview)      До розміру вікна(gqview)
Full Screen(kdvi,gqview,gthumb,MOZ,OO) На _весь екран(GNOME)      Повноекранний _режим(kdvi)
Fit to page (kdvi)               _Влаштувати в сторінку(kdvi)
Fit to page width(kdvi)               Влаштувати в _ширину сторінки(kdvi)
Fit to page height(kdvi)              Влаштувати в _висоту сторінки(kdvi)
Best fit (gpdf)       Най_кращий вигляд(gpdf)
Fit page width (gpdf)      Підігнати за _шириною сорінки(gpdf)
Sidebar (gpdf)       _Бічна панель(gpdf)
Collapse all (ehtereal)     
Expand all(ehtereal)

Folders (gthumb)      _Теки(gthumb)
Thumbnails (gqview)     _Мініатюри(proposed)
Icons (printman,gqview)     _Значки
List (printman,gqview)     _Список
Refresh (printman)     _Оновити

Select

All (gtkam, gimp)      _Усі(gimp)
None (gtkam, gimp)     _Немає(gimp)
Invert (gtkam, gimp)      _Інвертувати(gimp)

Image

Search

Find          З_найти(gedit)
Find Next        Зна_йти далі(gedit)
Find Previous        Знайти _попереднє(gedit)
Replace         _Замінити(gedit)
Go to Line (gedit)     Перейти на _рядок(gedit)

Bookmarks

Add bookmark(GNOME,KDE),Bookmark this page(MOZ)
Edit bookmarks(GNOME,KDE),Manage bookmarks(MOZ)

Format

Font (MOZILLA)
Size (MOZILLA)

Tools

Settings... (evo)
Address book (GNOME)
Import (MOZILLA)
Export (MOZILLA)
Options... (oo)

Documents

Save all
Close all
Move to new window

Go

Back (chm viewer, MOZILLA)
Forward (KDE, GNOME, MOZILLA)
Home (KDE, GNOME, MOZILLA)
History (KDE?, GNOME, MOZILLA)
Next Page (KDE, GOME)
Previous page (KDE, GNOME)
First page (KDE, GNOME)
Last page (KDE, GNOME)
Go to page (kpdf)

Settings

Preferences (GNOME ataxx, balsa,anjuta, xchat, scribus)
Configure <someth> (karm)
Toolbar-> (kdict, GNOME- blackjack)), Show Toolbar (khexedit)
Show Statusbar (khexedit)
Show statusbar (KDE)
Show sidebar (KDVI)
Show menubar (KDE)
Save settings
<someth> Options...

Window

New window (OO)
Close window (OO)

Help

Manual (qcad, sylpheed)
FAQ (sylpheed)
Contents(GNOME,OO),Help Contents (MOZ) _Зміст(GNOME)   _Зміст довідки(MOZ)
Keyboard Shortcuts (GNOME)
Release Notes (gqview, MOZILLA)
<someth> Handbook (KDE)
What's this? (KDE)
Tips (OO), Tip of the day (KDE)
Tutorial (KDE-kolf, inkscape, TeXmacs)
About(GNOME, TeXmacs), About <someth> (KDE, MOZILLA, OO)
<someth> Introduction
User guide (planner)

Toolbar

New
Restart (klondike)
Open
Save
Revert
Print
Back (chm, gthumb)
Forward (chm, gthumb)
Up (gthumb)
Home (chm, gthumb)
Undo
Redo
Cut
Copy
Paste
Zoom in (kpaint)
Zoom out (kpaint)
Search (gthumb), Find (khexedit)
Find next (khexedit)
Find previous (khexedit)
Delete, Remove (ksig)
Full screen (gthumb)
Help (khexedit)
Preferences (liferea), Options (gnucash)

Buttons

OK
Cancel
Yes
No
Open
Load
Save
Save as (ksnapshot)
Close
Help
Print
Print Preview
Find, Search (OO)
Replace
Replace All
Refresh (kandy)
Back (GNOME, KDE) Previous (KDE)
Next (KDE) Forward (GNOME- gossip)
Expand (khexedit)
Collapse (khexedit)
Properties 
Choose (khexedit)
Update (khexedit)
About (kpalmdoc)
Remove (ktimer)
Credits (GNOME)
Quit (ksnapshot)
Defaults (kfax)
Change (balsa)
New 
Delete (balsa)
Edit
Apply (GNOME,KDE)
Add (evo) 
Remove (GNOME, OO)
Browse (GNOME, OO), Choose file (MOZ)
Default, Defaults (KDE-konqueror)
Up (epiphany)
Down (epiphany)
Discard (kmail)
Select...
Play <some sound> (gnomemeeting)
Information (gnomemeeting)
Export...(OO)
Customize...(OO)