mem kmem

mem port

null zero

random urandom

vcs vcsa