Основи філософії UNIX

 1. Rule of Modularity: Write simple parts connected by clean interfaces.
 2. Правило модулярності: Створюйте прості частини, що об'єднуються через чисті інтерфейси.

 3. Rule of Clarity: Clarity is better than cleverness.

 4. Правило ясності: Зрозумілість - крaще ніж {спритність|дотепність|вправність|хитрість}

 5. Rule of Composition: Design programs to be connected to other programs.

 6. Правило композиції: Будуйте програми з можливістю під'єднання до інших програм.

 7. Rule of Separation: Separate policy from mechanism; separate interfaces from engines.

 8. Правило розмежування: Відокремлюйте {лінію поведінки|поліс} від механізму; відокремлюйте інтерфейси від двигуна.

 9. Rule of Simplicity: Design for simplicity; add complexity only where you must.

 10. Правило простоти: Будуйте з простотою на думці; добавляте складність лише там де вимушені.

 11. Rule of Parsimony: Write a big program only when it is clear by demonstration that nothing else will do. 6 Правило ощадливості: Пишіть великі програми лише там, де ви впевнились, що ніщо інше не підійде.

 12. Rule of Transparency: Design for visibility to make inspection and debugging easier.

 13. Правило прозорості: Будуйте прозорі (видимі) програми, щоб полегшити перевірку і відлагодження.

 14. Rule of Robustness: Robustness is the child of transparency and simplicity.

 15. Правило надійності: Надійність приходить з прозорістю і простотою.

 16. Rule of Representation: Fold knowledge into data so program logic can be stupid and robust.

 17. Правило репрезентації: Вкладайте знання у дані, тож логіка програми залишатиметься тупою і надійною.

 18. Rule of Least Surprise: In interface design, always do the least surprising thing.

 19. Правило найменшої несподіванки: У побудові інтерфейсу, завжди уникайте несподіваних речей.

 20. Rule of Silence: When a program has nothing surprising to say, it should say nothing.

 21. Правило тиші: Коли програмі немає що цікавого сказати, їй краще мовчати.

 22. Rule of Repair: When you must fail, fail noisily and as soon as possible.

 23. Правило ремонту (відлагодження): Якщо {вам|програмі} судилося зазнати невдачі, зробіть це якнайвидше і настільки {шумно|багатослівно}, наскільки це можливо.

 24. Rule of Economy: Programmer time is expensive; conserve it in preference to machine time.

 25. Правило економії: Час програміста дорогий; заощадьте його за рахунок машинного часу.

 26. Rule of Generation: Avoid hand-hacking; write programs to write programs when you can.

 27. Правило узагальнення: Уникайте ручного гекерства; пишіть програми по написанню програм, коли це можливо.

 28. Rule of Optimization: Prototype before polishing. Get it working before you optimize it. 15 Правило оптимізації: Створюйте прототипи до того як відшліфовувати. Змусьте запрацювати до того, як почненете оптимізовувати.

 29. Rule of Diversity: Distrust all claims for “one true way”.

 30. Правило розмаїття: Не довіряйте жодним заявкам про "єдиний вірний шлях".

 31. Rule of Extensibility: Design for the future, because it will be here sooner than you think.

 32. Правило далекосяжності: Будуйте для майбутнього, воно буде тут швидше, ніж ви думаєте.