Короткий опис математичних функцій

У рівняннях Qucs можна застосовувати наступні операції, та функції. Для детальнішого опису будь-ласка зверніться до "Measurement Expressions Reference Manual". Параметри в квадратних дужках "[]" не обовязкові.

Оператори

Арифметичні оператори

оператор назва
+x унарний плюс
-x унарний мінус
x+y додавання
x-y віднімання
x*y множення
x/y ділення
x%y залишок від ділення
x^y піднесення до степеня

Логічні оператори

| оператор | назва | | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | !x | Заперечення | | x&&y | І | x&bar;&bar;y | Або | | x^^y | Виключаюче або | | x?y:z | Скорочення для логічного розалуження "якщо x тоді y інакше z" | | x==y | Тотожність | | x!=y | Не дорівнює | | x<y | Менше | | x<=y | Менше рівно | | x>y | Більше | | x>=y | Більше рівно |

Алфавітний перелік функцій

 • ?abs|
 • ?adjoint|
 • ?angle|
 • ?arccos|
 • ?arccosec|
 • ?arccot|
 • ?arcosech|
 • ?arcosh|
 • ?arcoth|
 • ?arcsec|
 • ?arcsin|
 • ?arctan|]
 • ?arg|
 • ?arsech|
 • ?arsinh|
 • ?artanh|
 • ?avg|]
 • ?besseli0|
 • ?besselj|
 • ?bessely|
 • ?ceil|
 • ?conj|
 • ?cos|
 • ?cosec|
 • ?cosech|
 • ?cosh|
 • ?cot|
 • ?coth|
 • ?cumavg|
 • ?cumprod|
 • ?cumsum|
 • ?dB|
 • ?dbm|
 • ?dbm2w|
 • ?deg2rad|
 • ?det|
 • ?dft|
 • ?diff|]
 • ?erf|
 • ?erfc|
 • ?erfcinv|
 • ?erfinv|
 • ?exp|
 • ?eye|
 • ?fft|
 • ?fix|
 • ?floor|
 • ?Freq2Time|
 • ?GaCircle|]
 • ?GpCircle|]
 • ?hypot|
 • ?idft|
 • ?ifft|
 • ?imag|
 • ?integrate|
 • ?interpolate|]
 • ?inverse|
 • ?kbd|]
 • ?limexp|
 • ?linspace|
 • ?ln|
 • ?log10|
 • ?log2|
 • ?logspace|
 • ?mag|
 • ?max|]
 • ?min|]
 • ?Mu|
 • ?Mu2|
 • ?NoiseCircle|]
 • ?norm|
 • ?phase|
 • ?PlotVs|
 • ?polar|
 • ?prod|
 • ?rad2deg|
 • ?random|
 • ?real|
 • ?rms|
 • ?Rollet|
 • ?round|
 • ?rtoswr|
 • ?rtoy|]
 • ?rtoz|]
 • ?runavg|
 • ?sec|
 • ?sech|
 • ?sign|
 • ?sin|
 • ?sinc|
 • ?sinh|
 • ?sqr|
 • ?sqrt|
 • ?srandom|
 • ?StabCircleL|]
 • ?StabCircleS|]
 • ?StabFactor|
 • ?StabMeasure|
 • ?stddev|
 • ?step|
 • ?stos|]
 • ?stoy|]
 • ?stoz|]
 • ?sum|
 • ?tan|
 • ?tanh|
 • ?Time2Freq|
 • ?transpose|
 • ?twoport|
 • ?unwrap|]
 • ?variance|
 • ?vt|
 • ?w2dbm|
 • ?xvalue|
 • ?ytor|]
 • ?ytos|]
 • ?ytoz|
 • ?yvalue|
 • ?ztor|]
 • ?ztos|]
 • ?ztoy|

Математичні функції

Вектори та матриці: Створення

eye(n) : n x n одинична матриця

linspace(from,to,n) : створює вектор з n лінійно протяжними елементами між from і to, обидва значення включно

logspace(from,to,n) : створює вектор з n логарифмічно протяжними елементами між from і to, обидва значення включно

Вектори та матриці: Базові матричні функції

adjoint(x) : сполучена матриця (транспонована і комплексно-спряжена)

det(x) : детермінант x

inverse(x) : інверсія матриці x

transpose(x) : транспонована матриця x (рядки - і стовпчики міняються місцями)

Елементарні математичні функції: Базові дійсні та комплексні функції

abs(x)# : абсолютне значення, модуль комплексного числа

angle(x) : фаза в радіанах

arg(x) : теж, як і angle(x)

conj(x) : спряжене комплексне число

deg2rad(x) : перетворює градуси в радіани

hypot(x,y) : Функція Евклідової відстані

imag(x) : уявна частина комплексного числа

mag(x) : те саме, що і abs(x)

norm(x) : квадрат mag(x)

phase(x) : фаза в градусах

polar(m,p) : повертає комплексне число, з модуля і фази

rad2deg(x) : перетворює радіани в градуси

real(x) : дійсна частина комплексного числа

sign(x) : обчислення знаку функції

sqr(x) : квадрат (x в другому степені)

sqrt(x) : квадратний корінь

unwrap(rad[,tol]) : розгортає кут (в радіанах), використовуючи необов'язкове значення допуску (типово pi)

Елементарні математичні функції: Експоненціальні та логарифмічні функції

exp(x) : експоненціальна функція з основою e

limexp(x) : Обмежена експоненціальна функція

log10(x) : десятковий логарифм

log2(x) : логарифм з основою два

ln(x) : натуральний логарифм

Елементарні математичні функції: Тригонометричні функції

cos(x) : косинус

cosec(x) : косеканс

cot(x) : котангенс

sec(x) : секанс

sin(x) : синус

tan(x) : тангенс

Елементарні математичні функції: Оберенні тригонометричні функції

arccos(x) : арккосинус

arccosec(x) : арккосеканс

arccot(x) : арккотангенс

arcsec(x) : арксеканс

arcsin(x) : арксинус

arctan(x[,y]) : арктангенс

Елементарні математичні функції: Гіперболічні функції

cosh(x) : косинус гіперболічний

cosech(x) : косеканс гіперболічний

coth(x) : котангенс гіперболічний

sech(x) : секанс гіперболічний

sinh(x) : синус гіперболічний

tanh(x) : тангенс гіперболічний

Елементарні математичні функції: Оберенні гіперболічні функції

arcosh(x) : арккосинус гіперболічний

arcosech(x) : арккосеканс гіперболічний

arcoth(x) : арккотангенс гіперболічний

arsech(x) : арксеканс гіперболічний

arsinh(x) : арксинус гіперболічний

artanh(x) : арктангенс гіперболічний

Елементарні математичні функції: Округлення

ceil(x) : округлення до найближчого більшого цілого

fix(x) : відкидає дробові розряди дійсного числа

floor(x) : округлення до найближчого меншого цілого

round(x) : округлення до найближчого цілого

Елементарні математичні функції: Спеціальні математичні функції

besseli0(x) : модифікована функція Бесселя нульового порядку

besselj(n,x) : функція Бесселя 1-го роду n-го порядку

bessely(n,x) : функція Бесселя 2-го роду n-го порядку

erf(x) : функція помилки

erfc(x) : компліментарна функція помилки

erfinv(x) : інверсна функція помилки

erfcinv(x) : інверсна компліментарна функція помилки

sinc(x) : повертає sin(x)/x і одиницю при x=0

step(x) : крокова функція

Аналіз даних: Базова статистика

avg(x[,range]) : арифметичне середнє значення в векторі; якщо дано інтервал range, то в x мусить бути однозначна залежність від даних

cumavg(x) : накопичувальне середнє значення в векторі

max(x,y) : повертає більше з значень x і y

max(x[,range]) : максимальне значення в векторі; якщо дано інтервал range, то в x мусить бути однозначна залежність від даних

min(x,y) : повертає менше з значень x і y

min(x[,range]) : мінімальне значення в векторі; якщо дано інтервал range, то в x мусить бути однозначна залежність від даних

random() : випадкове число між 0.0 та 1.0

rms(x) : среднеквадратичне значення по вектору

runavg(x) : ковзне середнє значення в векторі

srandom(x) : видає випадкове число

stddev(x) : стандартне відхилення значень в векторі

variance(x) : розбіжність значень в векторі

Аналіз даних: Базові операції

cumprod(x) : накопичувальний добуток значень в векторі

cumsum(x) : накопичувальна сума значень в векторі

interpolate(f,x[,n]) : повертає вектор інтерпольованих даних дійсної функції f(x) по n рівновіддаленим даним, останній параметр можна пропустити, тоді буде використано прийнятне значення за замовчуванням

prod(x) : добуток значень в векторі

sum(x) : сума значень в векторі

xvalue(f,yval) : повертає x-значение, що звязане з y-значением, найближчим до yval в даному векторі f; отже, вектор f повинен мати однозначну залежність від даних

yvalue(f,xval) : повертає y-значение даного вектора f, найближче до x-значению xval; отже, вектор f повинен мати однозначну залежність від даних

Аналіз даних: Диференциювання та інтегрування

diff(y,x[,n]) : диференціює вектор y за x n раз. Якщо n пропущено, типово береться n=1.

integrate(x,h) : чисельно інтегрує вектор x, приймаючи постійний розмір кроку h

Аналіз даних: Обробка сигналів

dft(x) : обчислює дискретне перетворення Фур'є (DFT) вектора x

fft(x) : обчислює швидке перетворення Фур'є (FFT) вектора x

Freq2Time(V,f) : обчислює зворотне дискретне перетворення Фур'є функції V(f) з фізичною інтерпретацією

idft(x) : обчислює зворотне дискретне перетворення Фур'є (DFT) вектора x

ifft(x) : обчислює зворотне швидке перетворення Фур'є (IFFT) вектора x

kbd(x [,n]) : Похідне вікно Кайзера-Бесселя

Time2Freq(v,t) : обчислює дискретне перетворення Фур'є функції v(t) з фізичною інтерпретацією

Функції Електроніки

Перетворення величин

dB(x) : децибели напруги

dbm(x) : перетворити напругу у потужність в дБ

dbm2w(x) : перетворити потужність в dBm в потужність в ваттах

w2dbm(x) : перетворити потужність в ваттах в потужність в dBm

vt(t) : Функція залежності опору від температури t в Кельвінах

Коефіцієнти відображення та VSWR

rtoswr(x) : перетворює коефіцієнт відображення в коефіцієнт стоячої хвилі (за напругою) (КСВ чи КСВН)

rtoy(x[,zref]) : перетворює коефіцієнт відображення (за умовчанням повний опорний опір рівний 50 Ом) в повну провідність

rtoz(x[,zref]) : перетворює коефіцієнт відображення (за умовчанням повний опорний опір рівний 50 Ом) в повний опір

ytor(x[,zref]) : перетворює повну провідність в коефіцієнт відображення (за умовчанням повний опорний опір рівний 50 Ом)

ztor(x[,zref]) : перетворює повний опір в коефіцієнт відображення (за замовчуванням повний опорний опір рівний 50 Ом)

Робота з N-портовою матрицею

stos(s,zref[,z0]) : перетворює матрицю s-параметрів в матрицю s-параметрів з другим(и) опорним(и) опором(ами)

stoy(s[,zref]) : перетворює матрицю s-параметрів в матрицю y-параметрів

stoz(s[,zref]) : перетворює матрицю s-параметрів в матрицю z-параметрів

twoport(m,from,to) : перетворює дану матрицю чотирьохполюсника з одногопредставлення в інше, можливі значення для "from" і "to" : 'Y', 'Z', 'H', 'G', 'A', 'P.S' і 'T'.

ytos(y[,z0]) : перетворює матрицю y-параметрів в матрицю s-параметрів

ytoz(y) : перетворює матрицю y-параметрів в матрицю z-параметрів

ztos(z[,z0]) : перетворює матрицю z-параметрів в матрицю s-параметрів

ztoy(z) : перетворює матрицю z-параметрів в матрицю y-параметрів

Підсилювачі

GaCircle(S,Ga [,Arcs]) : коло з постійним посиленням розподіленої потужності Ga у площині джерела

GpCircle(S,Gp [,Arcs]) : коло з постійним посиленням потужності Gp у площині навантаження

Mu(x) : Mu чинник стійкості для матриці x (матриця S-параметрів чотирьохполюсника)

Mu2(x) : Mu' чинник стійкості для матриці x (матриця S-параметрів чотирьохполюсника)

NoiseCircle(Sopt,Fmin,Rn,F[,Arcs]) : Створює кола з постійним параметром шуму F (може бути константою чи вектором), Arcs задає кути в градусах, створені, наприклад, з допомогою linspace(0,360,100), якщо Arcs є числом, то воно визначає кількість рівномірно розставлених сегментів кола, коли його пропущено, то типово використовується прийнятне значення

PlotVs(data,dep) : повертає елемент даних з data (вектор чи матричний вектор), залежний від вектора dep, наприклад, PlotVs(Gain,frequency/1e9)

Rollet(x) : Чинник стійкості Роллета для матриці x (матриця S-параметрів чотирьохполюсника)

StabCircleL(S [,Arcs]) : окружність стійкості у площині навантаження

StabCircleS(S [,Arcs]) : окружність стійкості у площині джерела

StabFactor(s) : Фактор стабільності для двохпортової матриці S-параметру. Синонім для Rollet()

StabMeasure(s) : Границі стабільності B1 для двохпортової матриці S-параметру

Номенклатура

Інтервали

код інтервал
LO:HI інтервал від LO до HI
:HI аж до HI
LO: від LO
: немає границі інтервалу

Матриці

код опис
M вся матриця M
M[2,3] елемент, який перебуває у 2-гому рядку і 3-му стовпці матриці M
M[:,3] вектор, утворений з 3-го стовпця матриці M

Назви величин

код величина
S[1,1] значення S-параметра
nodename.V постійна напруга в вузлі nodename
name.I постійний струм через компонент name
nodename.v змінна напруга у вузлі nodename
name змінний струм через компонент name
nodename.vn шумова напруга змінного струму в вузлі nodename
name.in шумовий змінний струм через компонент name
nodename.Vt перехідна напруга у вузлі nodename
name.It перехідний струм через компонент name

Примітка: Усі напруги і струми виражені піковими значеннями.

Примітка: Шумові напруги виражені СКЗ значеннями в смузі частот в 1Гц.

Константи

код константа
i,j уявна одиниця ("квадратний корінь з -1")
pi 4*arctan(1) = 3.14159...
e e = 2.71828...
kB Постійна Больцмана = 1.38065e-23
q Елементарний заряд = 1.6021765e-19 C